Freunde der Mechitaristen
Մխիթարեան Սաներ և Համակիրներ

Home
Գլխաւոր Էջ
Nachrichten
Լուրեր
Kloster
Վանք
Kirche
Եկեղեցի
Links
Յղումներ
Über uns / Kontakt
Մենք / Կապ
 
    

Սուրբ Ծննդեան արարողութիւններ
Մխիթարեան  Պաշտպան Սուրբ Աստուածածին  Եկեղեցւոյ մէջ

Չորեքշաբթի,  24 Դեկտեմբեր 2014   Ճրագալոյց  Ս. Ծննդեան Տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի
Հանդիսական Ս. Պատարագ     ժամը 17ին

 Հինգշաբթի,  25 Դեկտեմբեր 2014  Ս. Ծնունդ   Տեառն  մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի
Հանդիսական Ս. Պատարագ     ժամը 11ին

 Ուրբաթ,  26 Դեկտեմբեր 2014  Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի
Ս. Պատարագ     ժամը 11ին

 Կիրակի,  28 Դեկտեմբեր 2014
Ս.
Պատարագ     ժամը 11ին

 Չորեքշաբթի,  31 Դեկտեմբեր 2014
Ս. Պատարագ     ժամը 18ին

 Հինգշաբթի,  1 Յունուար 2015  Տօն Տնօրէնութեան և Անուան Տեառն մերոյ  Յիսուսի Քրիստոսի
Ս. Պատարագ     ժամը 11ին

Կիրակի,  4 Յունուար 2015
Ս.
Պատարագ     ժամը 11ին

Երեքշաբթի,  6 Յունուար 2015  Յայտնութիւն և Մկրտութիւն  Յիսուսի Քրիստոսի
Ս. Պատարագ  և  Ջրօրհնէք   ժամը 11ին